Logo

Rólunk

Kedves szülők! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy 2014.12.15-én megnyitott Harka első családi napközije, melybe nagy szeretettel várjuk gyerekeiteket. Teljes ellátással, szakképzett pedagógusok állnak rendelkezésetekre.

Mi a családi napközi?

Nevelőmunkánk

Nevelőmunkánk a gyermeki megnyilvánulásokra alapoz. Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek érzelmi, testi biztonságára, hogy beilleszkedésük, és fejlődésük zökkenőmentes legyen. A családias, nyugodt, biztonságot nyújtó légkörben a gyermeki játék (mint örömforrás, tapasztalatszerzés, tanulási lehetőség) elsődlegességét hangsúlyozzuk. Nagy figyelmet fordítunk a kultúra átadásra, melyhez megteremtjük az optimális feltételeket.  Zászlónkra tűztük a keresztény vallási környezetismeret megalapozását és a keresztény élet csíráinak kibontakoztatását, a családi keresztény nevelés segítését, illetve hiányainak részbeni pótlását a gyermekekkel való foglalkozás során.

Szeretetteljes légkör

A Szent Erzsébet Családi Napköziben dolgozó nevelők, valamint partnereink részvételével teremtjük meg azt a szeretetteljes légkört, melyben a gyermekeket megbecsülés és szeretet veszi körül. Az értelmi, érzelmi, erkölcsi képességek fejlesztését a nevelőmunka folyamatában komplex módon valósítjuk meg.

Nyitottak vagyunk

A gyermekek jogainak (személyiségi, vallási, nemzeti, etnikai) jogainak maximális tiszteletben tartása mellett végezzük gondozó, nevelő, személyiség fejlesztő tevékenységünket az életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. A másság elfogadásában és elfogadtatásában a családi napközi dolgozói példát mutatnak. A Szent Erzsébet Családi Napközibe nemcsak katolikus gyermekeket fogadunk, hanem nyitottak vagyunk más felekezetű, illetve felekezethez nem tartozó gyermek fogadására is. A családi napköziben dolgozó pedagógusok, nevelők, magatartása toleráns és elfogadó, az egyedi, másfajta értékek, világnézet pozitív irányú megközelítésére törekszik.

Folyamatosan fejlődünk

Partnereink jelzéseit, kéréseit, igényeit, elégedettségét, elégedetlenségét - kérdőíves módszerrel, ill. személyes interjúval szeretnénk mérni, elemezni, értékelni, a minél hatékonyabb működés elősegítése érdekében, meghatározva a fejlesztés irányvonalát, tartalmát.

Pályázatok

 

A fejlesztés eredményeként korszerű, biztonságos nevelési környezet valósul meg Harka községben a legfeljebb ​ 3 éves kisgyermekek napközbeni ellátásá​nak biztosításához. A fejlesztések, eszközbeszerzések révén olyan készségfejlesztő játékok, eszközök kerülnek beszerzésre, amelyek a kisgyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva, a gyermekek képességeinek fejlesztését elősegítik (verbális fejlesztés, percepciófejlesztés, finom-motorikus mozgások, érzékelés fejlesztése stb.). A tornaeszközök használatával támogatható a kisgyermekek testi fejlődése, javul a gyermekek fizikai állapota, mozgáskultúrájuk, szenzomotoros koordinációjuk fejlődik.

A projekt kiemelt célja, hogy a jelenlegi családi bölcsődében​, és a kialakításra kerülő mini bölcsődében is lehetőség nyílik ​játékos mozgásfejlesztés igénybevételére. Szakképzett gyógypedagógus jelenleg is heti egy alkalommal segíti a kisgyermekek fejlődését. A fejlesztés eredményeképpen Harka község, de tágabb értelemben közvetlen környezetének népességmegtartó ereje és a más településekről történő lakossági betelepülés mértéke várhatóan tovább növekszik.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés, 10 kisgyermek befogadására alkalmas (30 m2) játszóház kialakítása eredményeként 1 új munkahely (törvény szerinti végzettséggel rendelkező személy) kerül kialakításra a községben, ezzel is hozzájárulva a település munkaerő-piaci pozíciójának javulásához.

A beruházás és a kiviteleés megkezdődött. Az eszközbeszerzés folyamatos!

Szechenyi_2020

© 2014. Harkai CsaNa Kft.